Taháky 

Český stát za Lucemburků

Vláda Jana Lucemburského

-r.1310 zvolen českým králem
-rozšířil území českého státu
-boje v cizině
-ústupky šlechtě,slabá královská moc
-r.1344 zřízeno biskupství litomyšlské,
pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství
-r.1346 smrt v bitvě u Kresčaku

Panování Karla IV.

-r.1347-českým králem
-7.4.1348 založil v Praze univerzitu,
tvořily ji 4 fakulty-svobodných umění,
lékařská,bohoslovecká,právnická
-Praha hl.město českého království
-1348-založeno Nové město Pražské,
stalo se centrem obchodu
-od r.1357-budován kamenný most-Karlův
-Praha-největším středoevropským městem,40 000 obyvatel
-nepodařilo se prosadit zákoník
Maiestas Carolina->odpor šlechty
-naleziště stříbra,rozvoj zemědělství,
slabé rozšíření mor.epidemií

Evropský rozměr Karlovy politiky

-r.1355 –římským císařem
-v letech 1348-1365 dal vystavět hrad Karlštejn,kde uložil korunovační klenoty
-Zemřel 29.11.1378 v Praze
-konec 14.století-politický neklid, hospodářské problémy,oslabení mez. postavení č.státu

Vnitřní a zahr.politika Václava IV.

-(1378-1419)
-1380-č.království zasáhla největší epidemie moru
-zemřelo 10-15% populace
-horšily se hosp.poměry,méně stříbra,klesala hodnota č.groše
-spory s církví (arcib.Jan z Jenštejna)
-1400 přišel o korunu ř.krále,ztráta mez. postavení

Jan Hus

-snaha o nápravu církve,boj proti odpustkům
-církev ho odsoudila ne proto, že kritizoval církev,ale že tak činil veřejně před lidem
-reformátor č.jazyka
-1385-příchod do Prahy na studia
-1396-mistrem svobodných umění
-1402-kazatel v kapli Betlémské
-1409-prosazení Dekretu kutnohorského u krále
-1412-klatba nad Husem-klatba nad Prahou=odchod z Prahy
-1415-6.července upálen v Kostnici
-proti upálení písemně protestovalo 452 českých a moravských pánů

Přijímání podobojí

-přijímání svátosti oltářní způsobem
(tj.vína i chleba,jako Kristovy krve a těla)
-ve středověku pouze kněz,ostatní obdrželi jen posvěcený chléb

Tahák poslala Hanička, děkujeme :-)

 

Za stránkami stojí Falco.
Literatura - Zeměpis - Ikonky - Biologie
Psychologie - Překlepy